|

Belgian Travel Organization

Zaventem, woensdag 16 november 2016 

Persmededeling BTO Toekomst Visie Brussels Airport 

Belgian Travel Organisation (BTO) : 

De plannen van Brussels Airport zijn prima. Nu nog de toegankelijkheid verbeteren.

Brussels Airport heeft haar plannen bekendgemaakt. Ze zijn ambitieus en getuigen van een herwonnen optimisme. De aanslagen liggen achter de rug. Eén en ander is veranderd : een cameraschild aan de toegangswegen, politiediensten die binnen de luchthaven op een andere, alerte  manier optreden, enz. Het is – gelukkig- tijd om weer met nieuwe moed vooruit te kijken. En de gewenste groei vorm te geven. 

Inderdaad de belangrijke groeipool van en voor ons land moet minstens het verwachte Europese groeigemiddelde van 2 à 3 % in volumes per jaar evenaren. Ons land mag zich niet op zichzelf terugplooien. Er is méér connectiviteit nodig. 

De Belgian Travel Organisation (BTO) die de grote reisbureaus voor zowel vakantie – als zakenreizen groepeert, zegt : “Er moet ook en vooral een echte oplossing komen voor de bereikbaarheid van de nationale luchthaven. Er is reeds geïnvesteerd in méér treinen van en naar de luchthaven. Het kan nog beter zoals blijkt uit wat bij buitenlandse luchthavens reeds gerealiseerd is”. 

BTO is zonder meer een voorstander van een verdere verhoging van de frequentie van het openbaar vervoer  van en naar de luchthaven. 

Maar meer treinen betekent – bij verdere groei- niet volautomatisch dat er minder wagens via de Brussels Ring naar Zaventem rijden. Door slimme ingrepen – ook op de autowegen - kunnen de verbindingen vlotter gebeuren. 

De luchthaven is een intermodaal verkeersknooppunt en daarmee een deel van de oplossing voor de mobiliteit rond Brussel. BTO:  “We vragen dat – om passagiers, bezoekers en medewerkers te dienen- het Vlaams parlement zoveel mogelijk van deze mensen in staat stelt uit verschillende verkeersmodi te kiezen. MIVB, De Lijn, TEC en NMBS moeten hun beleid op elkaar afstemmen”.

 

Contact : Bernard Tuyttens – secr gen BTO

 

 


Zaventem, oktober 2016 

Een zakenreis kopen : dat gaat om méér dan louter de prijs 

Zakenreizen zitten weer in de lift. Sinds 2013 is het aantal zakenreizen weer op het niveau van 2008 ( aanvang financiële crisis) gekomen. 75% van de zakenreizigers zegt meer op reis te gaan dan vier jaar geleden. Nochtans heeft zowat de helft van hen een lager reisbudget tot hun beschikking. Ook en vooral kleinere ondernemingen (tot 100 werknemers) voeren meer zakenreizen uit. Het zijn vooral bedrijven met minder dan 50 werknemers (23 percent van de ondervraagden) en met meer dan 1000 werknemers (33 percent) die op zakenreis gaan. Twee derde zijn mannen.  

Dat blijkt uit een enquête die door de Belgian Travel Organisation (BTO) in samenwerking met KH Leuven bij 531 zakenreizigers gevoerd is. De enquête werd zowel online (in 19 percent van de gevallen) als face-to face op de luchthaven (81% ) gevoerd. 40 percent van de respondenten komt uit de industriële sector, een 20 tal percent uit de openbare sector.

De bedrijven hechten meer en meer belang aan de service die zakenreisbureaus en travel managementbedrijven aanbieden  

Gedurende lange tijd was er de overtuiging dat een zakenreis laten boeken vergelijkbaar was met de aankoop van gewone, alledaagse goederen. Dat verandert nu snel. Dit niet enkel omwille van het gevaar van het terrorisme. Er wordt ingezien dat  investeren in zakenreizen een strategische investering is. Zakenreisbureaus zijn inderdaad uitgegroeid tot consultantbedrijven voor dergelijke verplaatsingen. Ze dragen er zorg voor dat de reis optimaal verloopt zodat de zakenreiziger zich maximaal kan focussen op het eigenlijke doel van de reis. Dat kan gaan om mogelijke nieuwe zakenpartners bezoeken en er rechtstreekse oog – in – oog gesprekken mee voeren, het kan gaan om een bespreking op de hoofdzetel in het buitenland, of om een gerichte verplaatsing van personeel van openbare diensten, overheidsinstellingen en NGO’s . 

Een zakenreis heeft altijd een strategische dimensie.  

75 percent van de respondenten vindt dat een zakenreis ofwel een zeer hoge ofwel een eerder hoge meerwaarde heeft.

Bedrijven willen kosten besparen. Met de fijne kam door het reisbudget gaan ligt gauw voor de hand. Doch het blijkt dat direct booking bij luchtvaartmaatschappijen, hotels, car rentals enz. allerminst de meest prijsgunstige oplossing biedt. 

Het gebeurt vaak dat de reisagent erachter komt dat een zakelijke verplaatsing in één dag kan, in plaats van in twee (met overnachting), zoals het bedrijf aanvankelijk dacht en van plan was. Het is iets wat de consument noch uit zichzelf weet noch via het internet leert.

De belangrijkste reden voor het boeken van een zakenreis via een reisagent of een travel management bedrijf is dat de eindbalans positiever is. Winstgevendheid en reisuitgaven zijn gecorreleerd. Reisuitgaven zijn géén gewone uitgaven, het zijn zonder meer investeringen. Initiatieven die geld opbrengen.  Met andere woorden : uitgaven voor zakenreizen zijn geen ordinaire kost, maar iets dat het bedrijf versterkt. Iets dat uitzicht biedt op nieuwe contracten. Het gaat om verplaatsingen, die inkomen opleveren. Veelal is dit de eerste link naar een verdere zakelijke keten. 

Meer dan 86 percent van de aangesproken zakenreizigers voelt zich goed beschermd door het zakenreisbureau. Onder andere omdat hun eigen bedrijf geen uitgewerkt risicomanagement heeft voor zakelijke verplaatsingen. Verder valt op dat meer dan 64 percent van de zakenreizigers een flexibele verdeling van werk en vrije tijd tijdens de reis verlangt. 

BTO , Belgian Travel Organisation, is de beroeopsvereniging van de grote reisbureaus en tarvel managementbedrijven. 

Contact : Bernard Tuyttens   tel 02 344 26 72 

 


 

Zaventem, octobre 2016

Acheter un voyage d’affaires : Tout n’est pas qu’une question de prix 

Les voyages d’affaires ont à nouveau le vent en poupe. Depuis 2013 le nombre de voyages d’affaires est revenu au niveau de celui de 2008 (le début de la crise financière). Septante cinq pour cent des voyageurs d’affaires confirment voyager plus qu’il y a quatre ans. Cependant, la moitié dispose d’un budget plus restreint. La plupart des entreprises qui font des voyages d’affaires sont de taille moyenne (jusqu’ à 100 salariés). Surtout les entreprises avec moins de 50 salariés (23% des personnes interrogées) ou plus de 1000 salariés (33%) font des voyages d’affaires. Deux tiers des voyageurs sont des hommes. 

Ceci est le résultat d’une enquête menée par la Belgian Travel Organisation (BTO) – en collaboration avec KH Leuven – auprès de 531 voyageurs d’affaires. L’enquête a été menée partiellement online (19% des cas) ainsi qu’en face à face à l’aéroport (81%). Quarante pourcent des personnes interrogées proviennent du secteur industriel, vingt pourcent du secteur public. 

Les entreprises s’intéressent de plus en plus aux services offerts par les agences de voyages d’affaires et les entreprises du travel management.

On a longtemps pensé que la réservation d’un voyage d’affaires était comparable à l’achat de biens ordinaires et quotidiens. Cette conviction est en train de changer rapidement.  Ceci, non seulement à cause de la menace du terrorisme, mais on a également compris qu’un investissement dans les voyages d’affaires est un investissement stratégique. Les agences de voyages d’affaires ont aujourd’hui également un rôle de consultant, ils prennent soin du bon déroulement du voyage, afin que le voyageur puisse entièrement se concentrer sur le vrai but de son voyage. Ce but peut être la recherche de nouveaux partenaires d’affaires et la possibilité d’avoir un entretien en direct, mais peut également concerner des réunions à la maison mère de l’entreprise ou des déplacements de personnel des services publics, des institutions ou des ONGs. 

Les voyages d’affaires ont toujours une dimension stratégique.

Septante pour cent des personnes interrogées sont d’avis que les voyages d’affaires ont une grande voir une très grande valeur ajoutée.

Aujourd’hui les entreprises veulent faire des économies. Afin de pourvoir les réaliser, ils visent souvent en premier lieu le budget voyages. Mais il s’avère régulièrement qu’une réservation directe auprès d’une compagnie aérienne, d’un hôtel, d’un bureau de location de voitures, etc. ne mène pas nécessairement  à la solution optimale question prix.

Il arrive souvent que l’agence de voyages remarque que le déplacement peut se faire en une seule journée au lieu des deux journées prévues par l’entreprise par exemple, la plupart du temps, le consommateur ignore cette possibilité qu’internet ne permet pas non plus de découvrir. 

La raison principale d’une réservation via une agence de voyages est que le bilan final est plus positif. La rentabilité et les dépenses de déplacements sont corrélées.  Il est important de comprendre que les dépenses de voyages ne sont pas des dépenses ordinaires, mais qu’il s’agit d’investissements qui mènent à de nouveaux contrats et d’initiatives qui génèrent du revenu et qui renforcent l’entreprise. 

Plus de quatre- vingt six pour cent des personnes interrogées se sentent bien prise en charge par l’agence de voyages. La principale raison est que leur propre entreprise n’a plus à gérer les éventuels risques de déplacements. Ce qui est également frappant, c’est que soixante pour cent des voyageurs professionnels désirent une répartition flexible du temps de travail et de loisirs pendant leur voyage. 

La Belgian Travel Organisation (BTO) est l’union professionnelle des grandes agences de voyages et des entreprises du travel management. 

Contact : Bernard Tuyttens , secr BTO, , tél 02 344 26 72


 

 

Zaventem, 29 September 2016 

BTO : de reissector is bezorgd om Brussels Airlines 

Iedereen weet het : Brussels Airlines, de nationale luchtvaartmaatschappij, heeft een economisch belang dat groter is dan haar eigen omvang. Ze is één van de  belangrijkste poorten voor de Belgische im- en export. Ze biedt de Gewesten en het hele land een directe toegang tot de wereld. 

De Belgian Travel Organisation (BTO) heeft steeds goede betrekkingen onderhouden met Brussels Airlines. Deze dialoog was erg nuttig. De reisdistributie voor zowel vakantie – als zakenreizen (reisbureaus en reis managementbedrijven) kent haar klanten en weet wat ze verlangen, waar ze heen willen. Voor Brussels Airlines was en is het voordelig te weten in welke zin zaken op nationaal niveau evolueren. Hoe ze zich richt op de specifieke nationale markt. Daarom, zegt BTO, is en blijft een nationaal beslissingscentrum van primordiaal belang. 

BTO is de beroepsvereniging van de reisdistributie. Ze groepeert de grote reisbureaus en reismanagement bedrijven in België.  

Contact : BTO secretariaat – Bernard Tuyttens – – phone 0O 32 2 344 26 72 


Zaventem, le 29 septembre 2016

BTO : le secteur du voyage est inquiet pour Brussels Airlines 

Tout le monde le sait, Brussels Airlines, la compagnie aérienne nationale, a une importance économique plus importante que son propre volume d’affaires. Elle est l’une des voies principales pour nos exportations et importations. Elle offre à nos régions et à tout le pays un accès vers le monde entier.

La Belgian Travel Organisation (BTO) a toujours entretenu de bonnes relations avec Brussels Airlines. Ce dialogue était d’une grande utilité. Le secteur de la distribution de voyages de loisirs et d’affaires (agences de voyages et entreprises de travel management) connait bien ses clients. Il sait ce que ses clients souhaitent, où ils veulent aller. Pour Brussels Airlines il était important et maintenant encore, de bien savoir comment les choses évoluent sur marché national. C’est pour cette raison que la BTO déclare: il est d’une importance primordiale de continuer à disposer d’un centre de décision national. 

La BTO est l’ union professionelle de la distribution de voyages. Elle regroupe les grands bureaux de voyages et les entreprises de travel management.

 


  

 About BTO: 

  

Groepsfoto van ABTO en BTO bij het bezoek aan de nieuwe Connector op Brussels Airport


BTO ( Belgian Travel Organisation ) was created in 1987 as the major professional union of travel agents. It brings together the leading companies in the Belgian business community in terms of quality, development, growth and profitability. Its objectives are

    * to promote the positive development of the travel agency industry,
    * to safeguard its members’ rights and obligations,
    * to assist members on issues of common interest,
    * to establish a dialogue with political and economic authorities,
    * to protect consumers, to reinforce co - operation and solidarity within the travel trade.

BTO is a member of FTI and ECTAA

 

Updated: November 16, 2016